LCBC  >  简体  >  联系我们教会办公室
电话: (780) 435-2980

主任牧师
林信伟牧师 Rev. Xinwei Lin
xinwei.lin@lcbc.ab.ca

英语事工牧师
许振胜牧师 Rev. Peter Co
peter.co@lcbc.ab.ca

国语事工牧師
董元章牧师 Rev. Paul Dong
paul.dong@lcbc.ab.ca

关怀和传福音义务传道
佟光琨传道 Pastor Titus Toon
家: (780) 436-5107
手机: (587) 921-2502

教会办公室助理
栾玉梅 Rose Tieh
info@lcbc.ab.ca